'Hoe wij ons bewegen hangt niet alleen af van het geheel aan botten en spieren, maar vooral ook van hoe wij ons lijf bezielen en bewonen, en dat heeft weer alles te maken met voelen...'

Meer over José Leeflang

Handen

Overige informatie

Op deze pagina vindt u informatie over:

Werkwijze

Voor het aangaan van een haptotherapietraject heb je geen verwijzing van de arts nodig.

Tijdens de eerste sessie wordt stil gestaan bij de hulpvraag en wordt gekeken of haptotherapie daarbij past. Na deze sessie kan de behandelovereenkomst worden ondertekend door cliënt en therapeut. Lees deze alvast door, als er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik die graag. Als in samenspraak de behandeldoelen zijn bepaald, dan kan ook het intake formulier worden ondertekend. 

Zorg op tijd te zijn voor een afspraak. Je kunt altijd terecht in de wachtkamer/ keuken en zelf koffie of thee maken. 

Als een consult moet worden afgezegd dan hoor ik dat graag zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van tevoren. Lukt dit niet dan zullen er kosten in rekening worden gebracht. Zie de betalingsvoorwaarden hieronder.

Ter afronding van het therapieproces vindt er een afsluitende evaluatie plaats. Deze wordt van te voren aangekondigd.

Verslaglegging of overleg met de huisarts of een mede behandelaar vindt altijd plaats in samenspraak met de cliënt, zie voor meer informatie hierover de privacyverklaring

Kosten en vergoedingen

Haptotherapie volwassenen, 55 min. : € 90,00. 

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding, 55 min.: € 90,00. 

Jeugd-haptotherapie (t/m 18 jaar), 50 min.: € 85,00.

Ook de eerste sessie wordt in rekening gebracht.

U kunt zich verzekeren voor deze kosten door een aanvullende verzekering af te sluiten (onder vergoedingen complementaire beweegzorg of alternatieve geneeswijze). Voor vergoeding van haptotherapie vanuit deze aanvullende module, hoeft u niet eerst uw eigen risico aan te spreken, deze geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Voor een overzicht van de vergoedingen per verzekering kunt u terecht op www.haptotherapeuten-vvh.nl: overzicht van vergoedingen

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de gang van zaken tijdens of rondom het therapieproces, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen dan kunt u hier informatie vinden over de klachtenprocedure van de VVH.

Betalingsvoorwaarden. 

1. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

2.De door de haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

3. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de therapeut rente in rekening van 1% per maand zolang de client in gebreke blijft. 

4. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de therapeut een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nadien nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de therapeut geregtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze incassomaatregelen komen voor rekening van de cliënt.

5. Bij een betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft gedaan.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. 
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Als het voor u van vitaal belang is.

Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Kosten van de behandeling

Meer informatie over het waarborgen van uw privacy kunt u lezen in het privacyreglement, deze ligt ook ter inzage  in de wachtkamer van de praktijk.

Beroepscode

Als lid van de VVH (beroepsvereniging voor haptotherapeuten) heb ik mij te houden aan de beroepscode. Klik hier voor de inhoud van deze beroepscode.