'Hoe wij ons bewegen hangt niet alleen af van het geheel aan botten en spieren, maar vooral ook van hoe wij ons lijf bezielen en bewonen, en dat heeft weer alles te maken met voelen...'

Meer over José Leeflang

Handen

Werkwijze

Voor het aangaan van een haptotherapietraject heb je geen verwijzing van de arts nodig.

Tijdens de intake wordt stil gestaan bij de hulpvraag en wordt gekeken of haptotherapie daarbij past. Na deze sessie kan de behandelovereenkomst worden ondertekend door cliënt en therapeut.

Zorg op tijd te zijn voor een afspraak. Je kunt altijd terecht in de wachtkamer/ keuken en zelf koffie of thee maken. 

Als een consult moet worden afgezegd dan hoor ik dat graag zo tijdig mogelijk en minimaal 24 uur van tevoren. Lukt dit niet dan zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Ter afronding van het therapieproces vindt er een afsluitende evaluatie plaats. Deze wordt van te voren aangekondigd.

Verslaglegging of overleg met de huisarts of een mede behandelaar vindt altijd plaats in samenspraak met de cliënt. 

Kosten en Vergoedingen

Haptotherapie volwassenen, 55 min. : € 90,00. 

Haptonomische zwangerschapsbegeleiding, 55 min.: € 90,00. 

Jeugd-haptotherapie (t/m 18 jaar), 50 min.: € 85,00.

U kunt zich verzekeren voor deze kosten door een aanvullende verzekering af te sluiten (onder vergoedingen complementaire beweegzorg of alternatieve geneeswijze). Voor vergoeding van haptotherapie vanuit deze aanvullende module, hoeft u niet eerst uw eigen risico aan te spreken, deze geldt alleen voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Voor een overzicht van de vergoedingen per verzekering kunt u terecht op www.haptotherapeuten-vvh.nl: overzicht van vergoedingen

Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden over de gang van zaken tijdens of rondom het therapieproces, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Mocht het zo zijn dat we er samen niet uitkomen dan kunt u hier informatie vinden over hoe verder te gaan.

Betalingsvoorwaarden. 

1. De door de haptotherapeut aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria voortvloeiend uit de consultatie ten behoeve van de cliënt, dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

2. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichting te voldoen. De GZ-haptotherapeut zal op die rente aanspraak maken indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichting heeft voldaan.

3. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de haptotherapeut gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.

4. Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,- excl. btw.